Za unapređenje informacionih sistema UNSA i “EMIS” iz Budžeta KS izdvojeno 400.000 KM

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifat Škrijelj potpisali su danas ugovore o namjenskom korištenju sredstava iz ovogodišnjeg Budžeta KS za realizaciju projekata “Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu” i “Unapređenje integralnog informacionog sistema ‘EMIS’”.

Prvi navedeni ugovor podrazumijeva nadogradnju i razvoj novih modula Integrisanog informacionog sistema UNSA. Predviđene aktivnosti odnose se na unapređenje jedinstvenog registra svih korisnika obrazovnog sistema u KS, potom na modul “on-line upis” koji će obezbijediti podršku procesu upisa na fakultete i akademije UNSA a koji bi bio koncipiran na podršci izboru više programa obrazovanja, omogućavanju unosa rezultata prijemnih ispita te automatskom izračunu rang listi. Jedna od aktivnosti odnosi se i na modul za ocjenjivanje studijskog programa i nastavnog osoblja a koji bi  omogućio studentima da anonimno, na kraju svakog semestra, ocijene nastavno osoblje kao i kvalitet studijskog programa koji su pohađali. Plan je također i proširenje tehničkih kapaciteta, nabavka nove i servisiranje stare opreme radi širenja spektra usluga korisnicima.

Za aktivnosti obuhvaćene ovim ugovorom izdvojeno je 200.000 KM.

Prema drugom potpisanom ugovoru, UNSA će izvršiti isporuku i implementaciju nadograđenog i proširenog informacionog sistema “EMIS-web” za osnovne i srednje škole KS, prema važećim propisima, standardima i normativima, a uzimajući u obzir specifičnosti muzičkih osnovnih i srednjih škola, specijalnih obrazovnih institucija kao i određenih tehničkih škola. Kako je istaknuto, ovaj sistem koristi više od 50.000 korisnika zbog čega je od velikog značaja uspostava efikasnog sistema za pružanje podrške. Za realizaciju aktivnosti sadržanih u ovom ugovoru izdvojeno je također 200.000 KM.

Rok za implemetaciju projektnih aktivnosti je godinu dana.