SDP BiH: Pozivamo Hrvatski narodni sabor da uskladi svoje djelovanje sa zakonima BiH

Nakon što je takozvano Glavno vijeće nevladine udruge Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine uputilo otvoreno pismo, kako su naveli, svim političkim strankama i akterima, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ovim putem upućuje svoj odgovor.

SDP BiH poziva nevladinu udrugu Hrvatski narodni sabor BiH da svoje djelovanje prilagodi okvirima Zakona o udruženjima i fondacijama u Bosni i Hercegovini, te da u svojstvu nevladine udruge pokuša djelovati u interesu građana Bosne i Hercegovine. S obzirom da se strankama obratilo navodno „Glavno vijeće“ udruge Hrvatski narodni sabor, želimo istaknuti da postojanje takvog organa Zakoni o udruženjima i fondacijama u Bosni i Hercegovini ne prepoznaju.

Kako je zakonom prepoznato postojanje Skupštine i Upravnog odbora udruženja, nejasna je funkcija tzv. Glavnog vijeća na čijem čelu se nalazi parlamentarni zastupnik druge države. Također, imajući u vidu da se u nazivu udruženja koristi naziv „Bosna i Hercegovina“, tražimo da se ispita da li je za korištenje imena države u svom nazivu ovo udruženje, u skladu sa zakonskom obavezom, dobilo odobrenje nadležnog državnog organa?

Konačno, ističemo da je zakonom izričito zabranjeno da se udruženja bave djelatnostima koje su u suprotnosti s ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine, usmjerenim ka njegovom nasilnom rušenju, kao i raspirivanju nacionalne, rasne, vjerske i druge mržnje ili diskriminacije zabranjene Ustavom i Zakonom.

Također, zakon izričito određuje da ciljevi i djelatnost udruženja ne mogu uključivati angažiranje u predizbornoj kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i njihove kandidate i finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka.

Smatramo očitom činjenicu da nevladina udruga Hrvatski narodni sabor BiH krši obje zakonske odredbe, što je vidljivo iz obilježja, javnih nastupa, upravljačkih struktura i političke agende koju ova udruga provodi, uz očigledno učešće u predizbornoj kampanji pojedinih stranaka, prvenstveno HDZ-a Bosne i Hercegovine. Napominjemo da su političke stranke na stranici udruženja navedene kao članice udruženja Hrvatski narodni sabor BiH.

Ukoliko ova nevladina udruga ima ambiciju da učestvuje kao politički subjekt u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, pozivamo njene osnivače i vodstvo da se registruju kao politička stranka i da tako svoje političko djelovanje uvedu u zakonske okvire.

U suprotnom, uzimajući u obzir prethodno navedene činjenice, koje ukazuju na flagrantno kršenje zakona u radu ovog udruženja, pozivamo nadležne organe da u skladu sa zakonskom obavezom preispitaju zakonitost rada i djelovanja udruženja Hrvatski narodni sabor BiH.