Poboljšati sigurnost na cestama: Godišnje Federacija zbog nesreća gubi oko 600 miliona dolara

Federalna vlada je usvojila informaciju o stanju i mjerama za poboljšanje stanja sigurnosti prometa na cestama. Zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pokrene inicijativu za imenovanje rukovodioca Jedinice za sigurnost prometa i popunu radnih mjesta u toj organizacijskoj jedinici.

Još su istraživanja iz 2011. godine pokazala da Federacija BiH gubi više od 400 miliona dolara godišnje (više od pet posto godišnjeg BDP-a) zbog saobraćajnih nezgoda. Budući da je malo učinjeno u periodu do 2018. godine, pretpostavka je da se isti postotak godišnjeg BDP-a i dalje gubi i da to sada iznosi oko 600 miliona dolara godišnje.

Kako je sigurnost na cestama kritično pitanje u Federaciji BiH, sa stopom nezgoda sa smrtnim ishodom po glavi stanovnika oko pet puta većom od zemalja s najboljim rezultatima u zapadnoj Europi, postoji velika potreba za sistemskim pristupom koji može pružiti rezultate. Prethodnim projektom Svjetske banke 2009. godine stvorena je sveobuhvatna strategija za sigurnost na cestama i Akcijski plan za BiH, ali nije bilo raspoloživih sredstava niti stručnosti za provedbu bilo koje aktivnosti.

Među ostalim problemima vezanim za sigurnost na cestama, na nivou FBiH nema jedinice za sigurnost na cestama niti nezavisne agencije za koordinaciju i pokretanje aktivnosti između mnogih različitih uključenih institucija. One su u rasponu od Federalnog ministarstava prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva zdravstva, kantonalnih ministarstava obrazovanja, MUP-ova… Osim toga, FBiH još nije usvojila postupke za reviziju i nadzor cestovne sigurnosti u skladu sa zahtjevima europske Direktive 2008/96 o upravljanju sigurnošću na cestama.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), odabralo konsultanta za projekt uspostave Jedinice za cestovnu sigurnost i uz to vezanih procedura za reviziju cestovne sigurnosti unutar ovog ministarstva. Naime, EBRD je podržala uspostavu Jedinice za sigurnost prometa i realizaciju postupaka za reviziju i nadzor finansiranjem konsultantskih usluga grant sredstvima.

Ugovor sa konsultantima je potpisan u maju 2018. godine, a projekt je počeo u julu 2018. s rokom od godinu dana. Jedan od zadataka projekta je podrška Federaciji BiH u stvaranju institucionalnog okvira za procjenu i upravljanje sigurnosti na cestama kroz uspostavu jedinice ili agencije za cestovnu sigurnost. Nužno je i pripremiti izmjene i dopune podzakonskih akata i procedura i usaglasiti ih s Direktivom 2008/96. Također, treba organizirati kurs stručnog osposobljavanja.