Američka ambasada podržala aktivnosti Ureda za borbu protiv korupcije KS poduzete na polju prevencije i borbe protiv korupcije

Predstavnice Ambasade SAD-a u BiH, političke savjetnice Courtney Kline i Dragana Gluhović, te INL program koordinatorica Lejla Begtašević Rudalija posjetile su danas Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo. U razgovoru sa šefom Ureda Erduanom Kafedžićem istakle su podršku koju Ambasada SAD-a daje radu ovog Ureda, to jeste njegovim aktivnostima do sada poduzetim na polju prevencije i borbe protiv korupcije.

Šef Kafedžić je zahvalio Američkoj ambasadi na podršci te podsjetio na koncept sadašnjeg djelovanja i budućih planiranih preventivnih antikoruptivnih procesa koje ovaj Ured i Tim za borbu protiv korupcije uspješno implementiraju u cjelokupnom kantonalnom javnom sektoru.

Četiri su osnovna elementa strateškoga odgovora na izazove koje predstavlja korupcija, i to: sprečavanje, odnosno prevencija i suzbijanje korupcije, razvijanje svijesti o njenoj štetnosti te saradnja sa građanskim društvom i koordinacija aktivnosti.

Primjenjujući ih Ured je postigao niz značajnih rezultata u svom dosadašnjem radu u prevenciji i sprečavanju korupcije.

Kao rezultate dosadašnjeg rada Ureda Kafedžić je istakao uspostavljanje značajnih baza podataka, i to: Registra imenovanih lica Kantona Sarajevo – ONLINE, Registar zaposlenih u javnom sektoru KS – ONLINE, Bazu podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo – ONLINE, Registra prijava korupcije, Registra rizika, Registra propisa, Registra rizičnih procesa, Bazu podataka o kontakt osobama iz institucija KS, Bazu podataka različitih analiza, Registra udruženja koja su registrovana u KS, Podatke i evidencije koje se odnose na uspostavljanje sistema kvalitete u KS, Evidenciju izvršenih revizija institucija KS koje je proveo Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i postupanja po datim preporukama, a koje će biti sastavni dio softverskog rješenja „Anti-CorrupiKS“, koji je kreirao Ured i kojem će u budućem djelovanju biti posvećena posebna pažnja.

Najavio je i kreiranje Registra transfera, poticaja i državne pomoći, Registra finansiranja/sufinansiranja programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja građana iz sredstava Budžeta KS, te praćenje efektivnog utroška tih sredstava, Registara koncesija koje su u nadležnosti KS, Registar imovine kojom raspolaže i koja je u nadležnosti KS i Registar inspekcijskih nadzora nad institucijama.

Svoje gošće šef Kafedžić je informisao kako ovaj Ured i njegov Tim imaju svu stručnu podršku Vlade KS i Ministarstva pravde i uprave, posebno kada je u pitanju implementacija antikorupcijskog softvera. S tim u vezi Ured je dobio saglasnost Vlade da dio svojih budžetskih sredstava usmjeri upravo na nabavku i instaliranje spomenutog multimodelarnog softevera, a za koji je u više navrata istaknuta i najavljena konkretna podrška Misije OSCE –a u BiH.