Agencija za bankarstvo FBiH predstavila rezultate poslovanja subjekata bankarskog sistema FBiH u 2018. godini

U organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBA) u Sarajevu je sinoć održana poslovna prezentacija pod nazivom „Rezultati poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2018. godini“.

U cilju informisanja javnosti o stanju, stabilnosti, izazovima, očekivanjima u oblasti nadzora i poslovanja subjekata bankarskog sistema, FBA već drugu godinu zaredom organizuje ovakav događaj.

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Jasmin Mahmuzić je u svom obraćanju prisutnima istaknuo sljedeće: „Prema prezentiranim podacima, subjekti bankarskog sistema u FBiH, imali su uspješnu poslovnu godinu. Možemo potvrditi da je bankarski sistem u ovom trenutku zdrav i siguran stub ekonomije. Zasluge za rezultate u poslovanju imaju upravljačke strukture subjekata bankarskog sistema, na nivou FBiH i na nivou grupacija čije članice imaju sjedište u BiH. Imamo miks domaćeg i stranog kapitala, a prakse, iskustva, poslovni modeli prelaze državne granice tako da nas bankarski sistem povezuje sa drugim tržištima. Subjekti bankarskog sistema FBiH posluju u kompleksnom okruženju koje je opterećeno specifičnostima BiH. U takvom okruženju, naše banke doprinose boljoj slici ekonomskog ambijenta. Cijeneći profil naše ekonomije, smatramo da banke moraju usmjeriti svoju

pažnju na strukturiranje izloženosti rizicima u cilju dugoročnog razvoja i stabilnosti. Od naših subjekata bankarskog sistema očekujemo aktivan pristup i dosljednu primjenu regulatornih zahtjeva. Očekuje nas i ažuriranje podzakonskog okvira za mikrokreditni i lizing sektor. Upućeni smo na stalne procjene, samoprocjene, planiranje i saradnju. Kontinuirano razvijamo

kapacitete za novi koncept supervizije, ali nam je i dalje od velike važnosti podrška koju imamo od strane naših međunarodnih partnera. Mi smo spremni za nove izazove i vjerujem da će i ova godina biti uspješna“.

FBA je u 2018. godini kontinuirano obavljala poslove nadzora, poduzimala mjere i aktivnosti kroz svoju regulatornu i supervizorsku funkciju. U okviru zakonom propisanih nadležnosti, FBA je usmjerena na očuvanje stabilnosti bankarskog, mikrokreditnog, lizing i faktoring sistema, zaštitu deponenata, zaštitu prava i interesa korisnika finansijskih usluga, te unapređenje sigurnog i zakonitog poslovanja subjekata bankarskog sistema.

U 2018. godini, nastavljene su aktivnosti na reformi regulatornog okvira za poslovanje i nadzor banaka, uspostavu novog okvira nadzornog izvještavanja, kao i uspostavu novog okvira za restrukturiranje banaka. U segmentu nadzora nedepozitnih finansijskih institucija, postignuto je unapređenje postojećeg podzakonskog okvira za poslovanje i nadzor.

U 2018. godini zabilježen je rast aktive, kredita, novčanih sredstava i depozita, kao i poboljšanje profitabilnosti subjekata bankarskog sistema. Bankarski sistem je uređen, stabilan i siguran, ali postoji stalna potreba za nastavkom aktivnosti na usklađivanju sa relevantnim regulatornim zahtjevima i jačanju u cilju dugoročnog razvoja, podrške ekonomiji i otpornosti na negativne efekte ekonomskih ciklusa i mogućih kriza koje se prenose sa drugih tržišta.

U svojstvu predsjednika Glavnog odbora Bečke inicijative, skupu se obratio uvaženi gost guverner Hrvatske narodne banke, gospodin Boris Vujčić.  U ime European Banking Authority (Evropsko nadzorno tijelo za bankarstvo EBA) institucije koja svojom regulatornom i supervizorskom ulogom radi na očuvanju cjelovitosti i djelotvornosti bankarskog sektora u EU, te održavanju finansijske stabilnosti u EU, govor je održao i gospodin Davide Stroppa, Senior Bank Expert.

Prezentaciji je prisustvovao gospodin Senad Softić, guverner Centralne banke BiH sa viceguvernerima, Jelka Miličević, ministrica finansija FBiH, predstavnici uprava subjekata bankarskog sistema, predstavnici revizorskih kuća koje su angažovane na eksternim revizijama subjekata, kao i predstavnici akademske zajednice, ambasada, domaćih i međunarodnih institucija, te predstavnici medija.

Rezultati poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2018. godini objavljuju se i u vidu Informacije o subjektima bankarskog sistema FBiH putem web stranice: www.fba.ba