SALKIĆ: Saradnju Ivanića sa SNSD-om ne treba isključiti

Novu vlast na nivou BiH, ako je suditi prema stavovima koje su u ponedjeljak iznijeli potpredsje­dnik SNSD-a Igor Radojičić i čla­novi predsjedništava HDZ-a BiH i SDA Davor Čordaš i Ramiz Salkić, trebalo bi da formiraju pobje­dničke stranke SNSD, HDZBiH i SDA jer su osvojile najviše glaso­va u svojim nacionalnim korpu­sima.

To, kao i otvorena mogu­ćnost da SDA postane dio nove parlamentarne većine u RS-u predvođene SNSD-om, bio je i povod za razgovor za “Oslobođenje” sa, po svemu sudeći, novim potpredsjednikom RS-a Ramizom Salkićem.

– Ja sam gostujući na RTRS-u re­kao, i to ponavljam, da je SDA otvorena za razgovore sa svim po­litičkim subjektima. Mi u ovom trenutku nemamo predrasuda pre­ma bilo kojem političkom subjektu i oni koji budu imali entitetsku ve­ćinu u državnom Parlamentu su naši sagovomici. Naravno, ako i mi s druge strane budemo uspjeli obezbijediti entitetsku većinu. Naš i načelan stav jeste da treba uvaža­vati izborne rezultate, da treba po­štivati volju građana i da političke partije koje su ostvarile izborne pobjede trebaju formirati vlast. Ako se desi nešto drugo, da imamo neku drugu entitetsku većinu od one o kojoj ja govorim, onda je i to pobjednička stranka, jer ima veći broj poslanika na svojoj strani – kazao je Salkić.

Naveo je da je želio da pošalje poruku građanima, u smislu da se mogu na­dati da će biti bolje nakon ovih izbo­ra i da se može napraviti vlast koja može raditi u interesu građana.

– Da­kle, to je bila moja poruka, a kako je ko to protumačio, to je njegova lična stvar. Mislim da vlast treba formirati što je prije moguće, da vlast treba biti što je moguće jača, da skupštin­ske većine trebaju biti čvrste i stabil­ne kako bi mogle raditi u interesu građana. Takođe, smatram da treba napraviti vlast od nivoa države pre­ko entiteta, ako je moguće, od istih političkih partija i da se usvajaju za­jedničke ekonomske i budžetske politike, socijalni programi i da se do­nosi što je moguće više zakona koji bi bili identični i na državnom i entitetskom nivou, kako bi građani mogli normalnije da žive. Dakle, ja i sada to mislim. Koje će to biti politi­čke partije, niti odlučujem ja ni sama Stranka demokratske akcije, jer mi još ni na jednom organu stranke nismo zauzeli stav prema nijednoj političkoj partiji, pa ni ovdjeu RS-u. Da, mi ima­mo određen stav, a on je, ponavljam, da bi bilo dobro da vlast čine od entitetskog do državnog nivoa iste po­litičke partije – kazao je Salkić.

Upitan da li će SDA odluku s kim for­mirati vlast u RS-u donijeti u konsultacijama sa ostalim parti­jama, članicama Domovine. rekao je da on,  kao Ramiz Salkić, nikada nisam bio učesnik pregovora u Koaliciji Domovina, već predstavnici SDA.

– I ja sam uvjeren da će i sada predstavnici SDA biti uključeni u te razgovore. Sve što bude dogovoreno i sve instrukci­je svoje stranke u vezi s tim ja ću poštovati. Dakle, ovdje niko ne nastupa personalno – rekao je on.

Vlast u RS-u predvođena SNSD-om u proteklih osam godina donijela je niz zakona, odluka, uredbi za koje su predstavnici bošnjačkog naroda ukazivali da su diskriminatorni po pripadnike nesrpskog sta­novništva, o čemu svjedoči i veliki broj postupaka za zašti­tu vitalnog nacionalnog intere­sa Bošnjaka. Uptan da li je moguće očekivati od istih partija koje bi ponovo trebale činiti vlast u RS-u promjenu političkog kur­sa po navedenim pitanjima, salkić je kazao da ako je iko govorio o tim pitanji­ma u protekle četiri godine, onda je govorio on “i ako je iko trošio i nerve i vrijeme ukazujući na te probleme, onda sam ja to činio”.

– I gostujući na RTRS-u, ponovio sam da prije bilo kakve priče o formira­nju vlasti mi zahtijevamo ukidanje aparthejda, diskriminacije u obrazovnom piucesu, uuuaiavu provođenja uredbe Vlade RS-a o kontroli prebivališta koju je i Ustavni sud BiH ukinuo i želimo garancije da, bez ob­zira na to ko bude na vlasti u naredne četiri godine, on će donositi zakone u intere­su građana, a ne samo srpskog naroda. Bez tih stvari mi nećemo biti u vlasti, ma ko je činio, ova sadašnja ili neka buduća. Ali, ja sam čvrstog uvjerenja da sve vlasti ko­je su bile u ovom entitetu bile su antibošnjačke i antibosanske u istoj mjeri i istom obliku, samo u druga­čijim vremenima – smatra Salkić.

U slu­čaju da SNSD sa svojim partijama osigura parlamentarnu, odno­sno entitetsku većinu, ostaje či­njenica da će novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić biti predstavnik Saveza za promjene. Upitan može li to biti pro­blem u funkcionisanju vlasti na državnom nivou, Salkić kaže da je politička scena u BiH je takva da ne treba isključiti mogu­ćnost da u jednom trenutku dođe do uspostavljanja partnerskih odnosa između PDP-a i SNSD-a.

– Znači, to se ne treba isključiti, tu mogućnost trgovanja među politi­čkim partijama koje će zarad inte­resa da budu dio vlasti uspostavi­ti tu komunikaciju. Nju ne treba očekivati u ovom trenutku, ali u ne­kom budućem vremenu ne treba tu mogućnost isključiti. Stoga ne bih nikome davao preveliku va­žnost i nikome ne bih davao pose­bnu prednost. U ovom trenutku imamo izborne rezultate, koji su ta­kvi kakvi jesu. Kada budu objavlje­ni konačni rezultati, tada ćemo se na bazi matematike i onoga što smo u kampanji iznijeli kao svoje pro­gramske ciljeve i ponašati – naveo je.

Upitan znači li to da postoji mogu­ćnost, ukoliko Savez za promjene na državnom nivou obezbijedi dovoljan broj mandata, da i ta po­litička grupacija dolazi za SDA u obzir kao koalicioni partner, kazao je da svako ko bude imao entitetsku većinu u državnom Parlamentu može računati, “da će s nama moći da razgovara”.

– Među onima koji čine Savez za promjene nikada ni s kim nisam raz­govarao i nikada niko od njih nije pozvao na neku vrstu komunikaci­je. Oni smatraju da se podrazumi­jeva da bismo mi trebali s njima razgovarati, a da pritom sami ne upućuju nikakav poziv – zaključio je Salkić u razgovoru za “Oslobođenje”.
 

Trafika|Ba|Fena