Profit bankarskog sektora u FBiH porastao 40 posto

Na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH, za devet mjeseci 2015. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat-dobit u iznosu od 174 miliona KM, što je za 40% ili 50 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine, navodi se u izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH.

Poslovanje bankarskog sektora i u trećem kvartalu tekuće godine može se ocijeniti zadovoljavajućim, te se može zaključiti da je bankarski sektor i dalje ostao stabilan i siguran.

Bilansna suma bankarskog sektora na kraju trećeg kvartala 2015. godine iznosila je 16,6 milijardi KM, što je više za 3 % ili 482 miliona KM nego na kraju 2014. godine. Struktura aktive imala je manje promjene vezane za dvije ključne imovinske stavke: povećanje učešća kredita sa 69,2% na 69,6% i smanjenje učešća novčanih sredstava sa 28,2% na 26,7%. Novčana sredstva su u devet mjeseci ove godine smanjena za 3% ili 124 miliona KM i sa 30. 09. 2015. godine iznosila su 4,4 milijarde KM.

Krediti, u prva tri kvartala ove godine zabilježili su rast od 3,6% ili 400 miliona KM, tako da su sa 30. 09. 2015. godine iznosili 11,6 milijardi KM. Ukupni nekvalitetni krediti sa 30. 09. 2015. godine iznosili su 1,6 milijardi KM i zadržani su na istom nivou kao i na kraju 2014. godine.

U strukturi izvora finansiranja banaka depoziti u iznosu od 12,6 milijardi KM i učešćem od 75,5% i dalje su najznačajniji izvor finansiranja banaka u F BiH. Ukupni depoziti u prvih devet mjeseci 2015. godine imali su rast od 3% ili 421 milion KM. S druge strane, štedni depoziti, kao najznačajniji segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, u prvih devet mjeseci 2015. godine, imali su rast od 5,6% ili 374 miliona KM i sa 30. 09. 2015. godine iznosili su 7,1 milijardu KM.

Drugi po visini izvor su kreditna sredstva u iznosu od 0,9 milijardi KM, koje su banke dobile najvećim dijelom zaduživanjem kod stranih finansijskih institucija.

U prva tri kvartala 2015. godine ukupan kapital povećan je za 6% ili 155 miliona KM i sa 30. 09. 2015. godine iznosio je 2,6 milijardi KM. Regulatorni kapital na dan 30. 09. 2015. godine iznosio je 2,2 milijarde KM i veći je za 3% ili 58 miliona KM u odnosu na kraj 2014. godine.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema sa 30.09.2015. godine iznosila je 15,9%, što je za 0,1 procentni poen manje u odnosu na kraj 2014. godine, ali je i dalje je znatno više od zakonskog minimuma (12%).

Na dan 30. 09. 2015. godine u Federaciji BiH bankarsku dozvolu imalo je 17 banaka, navodi se u saopćenju.

 

Trafika|Ba